About the Project

Podnikání podporuje inovace, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst a ekonomický růst. Umožňuje proměnit nové inovativní myšlenky v úspěšné podnikání a napomáhá odhalit osobní potenciál jednotlivců. V EAP 2020 se uvádí, že “investice do podnikání v oblasti vzdělávání je jednou z nejvýnosnějších investic, které může Evropa udělat” a že strategie Evropa 2020 uznává podnikání a SVČ jako klíč k dosažení trvalého, inkluzivního a udržitelného růstu. Aby se do Evropy vrátil ekonomický růst a vyšší úroveň zaměstnanosti, potřebuje Evropa více podnikatelů. EAP 2020 stanovila řadu opatření, které jé potřeba podniknout k podpoře podnikání v Evropě, včetně “rozvoje podnikatelského vzdělávání a odborné přípravy” a “určení pozitivních modelů”.

Mladí lidé byli tvrdě zasaženi světovou hospodářskou krizí a jejich míra nezaměstnanosti zůstává trvale vysoká, protože oživení trhu práce v Evropě postupuje pomalu. Míra nezaměstnanosti mládeže na konci roku 2016 v partnerských zemích stagnovala. Jedním z nejdůležitějších rysů současné krize zaměstnanosti je vysoký počet absolventů, kteří v současné době pracují pod úrovní svých dovedností a výše vzdělání. Reportér Angel Gurría (The Times) současnou situaci popsal následujícími slovy: “Toto je bolestivá lidská tvář krize, kde nejlepším a nejjasnějším ze světa je plýtváno.” (this is painful human face of the crisis as world’s best and brightest are wasted.)
Na klíčovou roli, kterou začínající podniky hrají v řízení hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst, je stále více kladen důraz. Výrobní dělníci jsou postupně nahrazováni tvůrčími lidmi, kteří pro práci využívají schopnost si představit, vytvořit a inovovat. V tomto novém, digitálním, světě nehmotná hodnota určuje stále více materiálovou hodnotu, protože spotřebitelé hledají nové a obohacující “zkušenosti”. Politika v oblasti podnikání zaměřená na dosažení cílů vycházejících ze strategie Evropa 2020 se soustřeďuje na rozvoj sektoru malých a středních podniků. V roce 2015 představovaly malé a střední podniky více než 99% všech nefinančních podniků v Evropě. 92,2% všech malých a středních podniků jsou mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci, zatímco typický evropský mikropodnik zaměstnává pouze 2 až 3 osoby. V Evropě existuje přibližně 21 milionů malých a středních podniků, které dodávají přibližně 85% pracovních míst (www.euronews.com) a přispívají 58,1% z celkové přidané hodnoty vytvořené podniky EU. V minulých obdobích “pracovní pozice na celý život” a “celoživotní zkušenosti” převládaly na trhu stabilních profesí; nicméně dnešní mladí lidé, kteří úspěšně ukončují vzdělání, se stěhují do světa “nedozírných možností”, v nichž může být podnikání životaschopnou alternativou k závislé práci (OECD 2010).
Kromě skutečnosti, že je odvětví kreativního průmyslu základním hnacím motorem rozmanitosti, je také jedním z nejdynamičtějších odvětví Evropy, které zahrnuje vysoce inovativní společnosti a přispívá k růstu HDP EU na 2,6%. Jedná se o odvětví s vysokým růstovým potenciálem, které poskytuje kvalitní pracovní místa pro více než 5 milionů lidí (Eur-Lex: Zelená kniha – Uvolnění potenciálu KKP, 2010). Kreativní podniky často přispívají k rozvoji místních ekonomik, které jsou v úpadku a přispívají tak ke vzniku hospodářských činností, vytvářejí nová a udržitelná pracovní místa a zvyšují tak přitažlivost měst a evropských regionů (DG Entreprise 2011). Politika soudržnosti EU uznala mnohostranný přínos odvětví kreativního průmyslu k jejím strategickým cílům konvergence, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.


Pro většinu kreativních osob, které vyvíjejí nový produkt nebo nápad, je kladen důraz na otázky?: „Co můžu udělat?, Jak to může být použito?, Co to dělá výjiměčným?“. Zatímco tyto otázky jsou nezbytné jako předpoklad pro budoucí potenciální podnik, stejně důležité jsou otázky: „Jak bude sestaven management?, Jaký bude použit obchodní model?, Jak bude chráněno duševní vlastnictví?, Je produkt, nápad, škálovatelný?“. Tudíž když máme ten správný nápad, je to pouze polovina cesty k úspěchu, protože tu druhou polovinu tvoří základní dovednosti v oblasti řízení podniku. Zatímco individuální schopnosti, jako je tvořivost, motivace a schopnost přesvědčování, jsou často považovány za klíčové atributy, které řídí nové podnikatelské záměry, avšak sdružování těchto dovedností s podnikatelskou prozíravostí a bystrostí přináší úspěch.

Školení v oblasti podnikání je rychle se rozvíjející oblastí politiky se silným potenciálem pro učení se z ostatních oblastí trhu, je ale důležité se zaměřit na skutečné potřeby podnikatelů, které přesahují tradiční obchodní plánování a účetní dovednosti (OECD 2011). Je obecně uznáváno, že specifické a soudržné iniciativy zaměřené na vzdělávání v oblasti podnikání cílové skupiny jsou v celé EU nedostatečné. Problémy jako například: „Odstranění překážek; zkoumání možností, jak se stát podnikatelem; podpora příznivých postojů k podnikání ve veřejném mínění; snížení hrozby selhání pro podnikatele; podpora podnikatelských dovedností jako cenných životních zkušeností“ jsou problémy s Evropským rozsahem, které vyžadují nadnárodní, evropskou, reakci.

(English) Latest News & Events
(English) Subscribe to our Newsletters
* indicates required
(English) EU DISCLAIMEREU DISCLAIMER
(English)

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.